Navigácia

Obsah

Referát daní a poplatkov, pokladňa 

 

Zodpovedá:  Božena Cvengrošová

Kontakt:  tel.:053/4170120

e-mail:     bozena.cvengrosova@rudnany.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

 1. Sadzobník cien platný od 1.1.2020
   
 2. VZN č. 5/2019
  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RUDŇANY
   
 3. Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady.
   
 4. Doklady potrebné k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku.
   
 5. Čestné vyhlásenie k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku.
   
 6. Prehlásenie - nie som držiteľom psa.


Pokladničné hodiny

Deň

Hodina
od - do

Obedňajšia
prestávka

Hodina
od - do

Pondelok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 14,00
Utorok nestránkový deň
Streda 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 15,00
Štvrtok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 14,00
Piatok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 -

 

Daň z nehnuteľností

 - je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

- konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a podobne platné pre obec Rudňany sú stanovené v týchto dokumentoch:

VZN č. 3/2012- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzobník cien pre príslušný kalendárny rok - ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (daň z bytov)

Daň z pozemkov

Daňovník:

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane

Predmetom dane nie sú:

Daň zo stavieb

Daňovník:

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.


Predmet dane:

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom.

Predmetom dane nie sú:

Daň z bytov

Daňovník:

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.


Predmet dane: