Navigácia

Obsah

Referát sociálnych vecí a rodiny

 

Zodpovedá:   Jana Jánošíková, Mgr.

Kontakt:   tel.:  053/4170130

e-mail:     janka.janosikova@rudnany.sk

1, Sociálne služby

01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu. Občan má možnosť požiadať o sociálnu službu, a to o:

Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná, terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive (žiadosť - v dokumentoch na stiahnutie) spolu s dokladmi.

2, Sociálna pomoc občanom obce

Pomoc rodine s nezaopatrenými deťmi, a to formou:

Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi a to formou:

3, Výkon inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa


4, Výkon inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi


5, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 

Dokumenty na stiahnutie

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
     
  2. Lekársky nález
    na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  3. Doklady k žiadosti k zmluve
    (potvrdenie úradu práce, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, potvrdenie lekára o bez infekčnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie)