Navigácia

Obsah

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rudňany

 1. Sadzobník cien pre rok 2020
  podľa Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 2. VZN č. 5/2019
  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RUDŇANY
 3. VZN č. 4/2019
  o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody
 4. VZN č. 3/2019 
  ktorým sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Rudňany
 5. VZN č. 2/2019
  o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Rudňany
 6. VZN č. 1/2019
  ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Rudňany
 7. Sadzobník cien pre rok 2019
  ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 8. VZN č.7/2017
  o určení názvu námestia „Námestie baníkov“
 9. VZN č.6/2017
  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 10. VZN č.5/2017
  o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Rudňany
 11. VZN č.4/2017
  o záväznej časti Zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce Rudňany
 12. VZN č.3/2017
  o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Rudňany
 13. VZN č.2/2017
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudňany
 14. VZN č.1/2017
  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 15. Sadzobník cien pre rok 2017
  ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 16. VZN č. 2/2016
  o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci
 17. VZN č. 1/2016
  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rudňany
 18. Sadzobník cien pre rok 2016
  ceny podľa § 43 Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 19. VZN č. 3/2015
  o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území obce Rudňany
 20. VZN č. 2/2015
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudňany
 21. VZN č. 1/2015
  o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných obecných bytoch a o hospodárení s nimi
 22. Sadzobník cien pre rok 2015
  ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 23. VZN č. 1/2014
  o záväznej časti Zmien a doplnkov č.01 Územného plánu obce Rudňany
 24. Sadzobník cien pre rok 2014
  ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 25. VZN č. 3/2013
  o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany
 26. VZN č. 2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany a o určení dotácie pre centrá voľného času zriadených na území iných obcí
 27. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2014
 28. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany a o určení dotácie pre centrá voľného času zriadených na území iných obcí
 29. Dodatok č.3 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2015
 30. Dodatok č.4 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2016
 31. Dodatok č.5 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2017
 32. Dodatok č.6 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2018
 33. Dodatok č.7 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2019
 34. Dodatok č. 8 k VZN č.2/2013
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Rudňany na rok 2020
 35. Sadzobník cien pre rok 2013 
  ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 36. VZN č. 3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 37. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 38. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 39. Dodatok č.3 k VZN č.3/2012
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 40. VZN č.2/2012
  požiarny poriadok obce
 41. VZN č.5/2011
  o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
 42. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2011
  o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
 43. VZN č.4/2011
  pre vývarovňu a spoločenskú miestnosť obce
 44. VZN č.3/2011
  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci
 45. VZN č.2/2011
  o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Rudňany
 46. VZN č.1/2011
  o čistote obce
 47. VZN č.24/2010
  Zásady hospodárenia s majetkom obce
 48. VZN č.23/2010
  o obecnej polícii
 49. VZN č. 20/2009
  Domový poriadok
 50. VZN č. 18/2008
  o dani z nehnuteľnosti
 51. VZN č. 17/2008
  Určenie výšky príspevku v školách a školských zariadeniach.
 52. Dodatok č.1 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 53. Dodatok č.2 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 54. Dodatok č.3 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 55. Dodatok č.4 k VZN č.17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 56. Dodatok č.5 k VZN č. 17/2008
  o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach
 57. VZN č. 13/2007
  o úprave poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa na území obce Rudňany
 58. VZN č. 9/2007
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rudňany
 59. VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa
 60. Dodatok č.1 k VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa
 61. Dodatok č.2 k VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa
 62. Dodatok č.3 k VZN č. 2/2005
  o podmienkach držania psa