Aktuálna teplota

1.10.2020 18:38

Aktuálna teplota:

13.3 °C

Vlhkosť:

82.2 %

Rosný bod:

10.3 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 252
TÝŽDEŇ: 840
CELKOM: 316829

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Referát daní a poplatkov, pokladňa 

 

Zodpovedá:  Božena Cvengrošová

Kontakt:  tel.:053/4170120

e-mail:     bozena.cvengrosova@rudnany.sk

 

Dokumenty na stiahnutie:

 1. Sadzobník cien platný od 1.1.2020
   
 2. VZN č. 5/2019
  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RUDŇANY
   
 3. Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady.
   
 4. Doklady potrebné k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku.
   
 5. Čestné vyhlásenie k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku.
   
 6. Prehlásenie - nie som držiteľom psa.


Pokladničné hodiny

Deň

Hodina
od - do

Obedňajšia
prestávka

Hodina
od - do

Pondelok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 14,00
Utorok nestránkový deň
Streda 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 15,00
Štvrtok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 14,00
Piatok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 -

 

Daň z nehnuteľností

 - je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

- konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a podobne platné pre obec Rudňany sú stanovené v týchto dokumentoch:

VZN č. 3/2012- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzobník cien pre príslušný kalendárny rok - ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (daň z bytov)

Daň z pozemkov

Daňovník:

 • vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností
  správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, VÚC zapísaný v katastri
 • fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridané na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav
 • nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri alebo ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo má v nájme náhradné pozemky

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
 • záhrady
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
 • rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
 • stavebné pozemky

Predmetom dane nie sú:

 • časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov
 • pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie a železničné dráhy.

Daň zo stavieb

Daňovník:

 • vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, VÚC
 • nájomca stavieb spravovaných Slovenským pozemkovým fondom

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.


Predmet dane:

 • stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
 • samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 • ostatné stavby

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom.

Predmetom dane nie sú:

 • stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov
 • stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Daň z bytov

Daňovník:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, VÚC.

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.


Predmet dane:

 • v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory