Obec Rudňany
Obec Rudňany

Evidencia obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva, podateľňa a registratúra
Zodpovedá: 
Henrieta Zvarová
Kontakt:  

 • tel.:  053/4170125
 • e-mail:   obec@rudnany.sk , podatelna@rudnany.sk
   
 • prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu a zmenu pobytov
 • prihlásenie narodených detí k trvalému pobytu
 • potvrdenie o trvalom, resp. prechodnom pobyte
 • potvrdenia k občianskemu preukazu pre 15 ročných
 • odhlásenie z trvalého pobytu na základe úmrtného listu
 • odhlásenie z trvalého pobytu do zahraničia
 • vypracovanie dožiadaní pre okresné súdy, prokuratúru, exekútorské úrady a políciu.

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 

T r v a l ý  p o b y t  (§ 3)

 • 1) Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
 • 2) Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i) a k). Pri hlásení môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
 • 3) Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
  • a) občiansky preukaz, ak ho nemá, iný doklad preukazujúci jeho totožnosť a obsahujúci údaje uvedené v § 11 písm. a) až c) a u dieťaťa do 15 rokov rodný list,
  • b) doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným občanom, ktorých vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval, alebo písomný súhlas prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia vo vzťahu k občanom, ktorých vo svojom ubytovacom zariadení ubytoval.


E v i d e n c i a  p o b y t u  o b č a n o v  (§ 11)

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

 • a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • b) dátum a miesto narodenia,
 • c) rodné číslo,
 • d) národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
 • e) okres pobytu,
 • f) obec pobytu,
 • g) časť obce,
 • h) ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • i) súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • j) druh pobytu,
 • k) predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
 • l) dobu prechodného pobytu,
 • m) ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
 • n) ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.


P r e ch o d n ý   p o b y t  (§ 8)

 • (1) Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
 • (2) Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 platia aj pre hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.
 • (3) Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho totožnosť; občan trvalo žijúci v zahraničí
 • je povinný predložiť platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
 • (4) Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i), l) a n).
 • (5) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí skôr, než uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

 

P o b y t   o b č a n a   v  z a h r a n i č í  (§ 9)

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší ako tri mesiace,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme;

toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

 • a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • b) dátum a miesto narodenia,
 • c) rodné číslo,
 • d) národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
 • e) okres pobytu,
 • f) obec pobytu,
 • g) časť obce,
 • h) ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • i) súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • j) druh pobytu,
 • k) predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
 • l) dobu prechodného pobytu,
 • m) ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
 • n) ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.

Aktuálna teplota

14.5.2021 19:14

Aktuálna teplota:

15.6 °C

Vlhkosť:

67.7 %

Rosný bod:

9.6 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 200
TÝŽDEŇ: 1287
CELKOM: 370537

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

COVID INFO

covid

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6