Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.  2/2017  zo dňa 27. 02.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudňany.
tu ku stiahnutiu
 

Program obce je vpracovaný podľa POH Košického kraja na roky 2011 – 2015, ktorý nadobudol
účinnosť 26. novembra 2013.
tu ku stiahnutiu

Podrobný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu. (Zverejnené v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., § 81, ods. 7, písm. h).)
Systém zberu odpadov na stiahnutie tu
 

Ako správne triediť odpad a do akej nádoby, alebo vreca podľa farby patrí.
tu ku stiahnutiu
 

Kalendár zberu zmesového komunálneho odpadu a jednotlivých separovaných zložiek odpadov.
tu ku stiahnutiu