Rudňany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Podateľna, registratúra a prevádzka zariadení

Referát podateľne, registratúry a prevádzky zariadení
Zodpovedá: 
Henrieta Zvarová
Kontakt:  

 • tel.:  053/4170125

e-mail:   obec@rudnany.sk , podatelna@rudnany.sk

Pošta

 • vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty obecného úradu Rudňany
 • sleduje, kontroluje vybavovanie došlých podaní – korešpondencie na OcÚ,
 • zodpovedá za dodržiavanie zákona o správnom konaní – správny poriadok v rámci centrálneho protokolu pošty,
 • zabezpečuje doručovanie poštových zásielok a korešpondencie obce,
 • informuje občanov o spôsobe vybavenia žiadostí,
 • vydáva tlačivá k žiadostiam,

Registratúra

 • prijímanie, ukladanie a starostlivosť o písomnosti v registratúrnom stredisku a v archíve
 • vypracovávanie interných archívnych smerníc
 • triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu
 • zapožičiavanie uložených písomností
 • vedenie registratúrneho denníka
 • vyraďovanie neaktuálnych záznamov v zmysle legislatívnych nariadení
 • zodpovedanie za dokumentáciu v registratúrnom stredisku v zmysle platnej legislatívy a interných noriem
 • zabezpečuje plnenie Smernice č. 03/2019 o používaní pečiatok na obecnom úrade
 • vedie evidenciu pečiatok
 • vedie evidenciu sťažností

Vývarovňa obecného úradu

 • zodpovedá za prevádzku vývarovne, jej plynulý chod a riadne hospodárenie,
 • denne prevádza normovanie a vyhotovenie stravných listov,
 • priamo riadi a usmerňuje prácu zamestnancov vývarovne,
 • pri starostlivosti o zásobovanie vývarovne objednáva a obstaráva potraviny, inventár a ostatné potreby pre vývarovňu, zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie tovaru a robí pravidelné kontroly bezchybnosti uskladnených potravín,
 • v prípade nemoci zamestnankyne vývarovne zabezpečuje kvalifikovanú náhradu,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem, smerníc BOZP a PO na úseku vývarovne,
 • mesačne vyhodnocuje hospodárenie s potravinami,
 • týždenne vyhotovuje jedálne lístky,
 • vedie evidenciu stravovaných osôb a stravných lístkov,
 • vedie kompletnú evidenciu akcií usporiadaných vo vývarovni a zabezpečuje priebeh podľa dohody,prevádza ich vyúčtovanie a to aj akcieusporiadané obecným úradom s miestnymi organizáciami, firmami a občanmi,