Rudňany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Sociálna práca

Referát sociálnych vecí a rodiny
Zodpovedá:
   Jana Jánošíková, Mgr.
Kontakt:  

1. Sociálne služby

01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu. Občan má možnosť požiadať o sociálnu službu, a to o:

 • opatrovateľskú službu
 • prepravnú službu
 • umiestnenie v zariadení pre seniorov
 • umiestnenie v dennom stacionári

Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná, terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive (žiadosť - v dokumentoch na stiahnutie) spolu s dokladmi.

2. Sociálna pomoc občanom obce

Pomoc rodine s nezaopatrenými deťmi, a to formou:

 • poskytovania sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi
 • jednorázová dávka v hmotnej núdzi a jednorázová dávka sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
 • opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
 • inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa
 • inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • pomoci obetiam domáceho násilia
 • bývania

Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi a to formou:

 • sociálneho poradenstva pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi
 • sociálnych služieb poskytovaných v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • spoločného stravovania dôchodcov
 • finančného príspevku pre dôchodcov
 • finančného príspevku pre občanov v hmotnej núdzi

3. Výkon inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa


4. Výkon inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi


5. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 

Dokumenty na stiahnutie

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Lekársky nález
  na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 3. Doklady k žiadosti k zmluve
  (potvrdenie úradu práce, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, potvrdenie lekára o bez infekčnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie)