Rudňany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Voľby do orgánov samosprávy v roku 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obce Rudňany:

 1. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Rudňany
 2. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Rudňanoch
 3. Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018
 4. Uverejnenie výsledku volieb

 

 1. Informácie pre voliča
 2. Oznámenie o učení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018
 3. Oznámenie o učení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018
 4. Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou
 5. Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom
 6. Oznámenie o určení zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnení informácií o zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
 7. Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.
 8. Oznam-podávanie kandidátnych listín dňa 11.9.2018

Tlačivá na stiahnutie: