Obec Rudňany
Obec Rudňany

O čom sú rozvojové tímy

Obec Rudňany je jednou z 56 obcí v rámci celého Slovenska, ktorí sa zapojili do Národného projektu Rozvojové tímy I.  Hlavná aktivita NP RT I. „Podpora sociálnej inklúzie MRK prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu s dopadom na celú sídelnú komunitu“ má za cieľ zabezpečiť vzájomnú previazanosť mäkkých aktivít v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a protirómskeho rasizmu s nevyhnutnými infraštruktúrnymi investíciami na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov celej obce. Hľadanie vhodných opatrení s cieľom vytvoriť dôstojné podmienky na život MRK s ohľadom na prínos pre celú obec v súlade s princípmi desegregácie.

Pre rozvojové tímy je principiálne:

- riešiť nepriaznivú životnú situáciu MRK a ostatných obyvateľov obce na princípe „zdola“ plánovaných a Prijímateľom koordinovaných intervencií prioritizovaných samosprávou a jej obyvateľmi,

- poskytovať podporu a intervencie pod jednotnou koordináciou, riadením a usmerňovaním ÚSVRK,

- podporovať aktívnu participáciu na rozhodovaní cieľovej skupiny na princípe partnerstva,

- sieťovanie a prepájanie činnosti členov Rozvojových tímov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach,

- vytvoriť podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov,

- pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) zabezpečiť aplikovanie pravidiel preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú pozíciu,

- zabezpečiť nadväznosť jednotlivých intervencií (činnosť jedného člena Rozvojového tímu sa prelína s činnosťou ďalšieho člena Rozvojového tímu a navzájom na seba nadväzujú)

 

Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu, ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov:

 

Rozvojový pracovník plánovania

Cieľom zavedenia pozície RPP je podporiť zvýšenie životnej úrovne sídelnej komunity aktívnou participáciou jej obyvateľov a zástupcov MRK s relevantnými partnermi na úrovni samosprávy a kľúčových partnerských organizácii s cieľom identifikácie problémov a potrieb a stanovenia spoločných cieľov, inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych MNO v oblastí participácie a účasti na verejných politikách a zabezpečiť plánovanie, sieťovanie a prepájanie činnosti jednotlivých členov miestneho rozvojového tímu. Povaha jeho úloh je prepojená s riadením a plánovaním činností rozvojového tímu v obci.

Nene

Cieľom zavedenia pôsobenia Nene v Rozvojovom tíme je podporiť zdravý vývin dieťaťa vo veku do 6 rokov a zvyšovať rodičovské zručností s cieľom lepšej pripravenosti nástupu detí do formálneho výchovno-vzdelávacieho procesu, uľahčiť prekonávanie jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych bariér detí z MRK a ich rodičov pri úspešnej adaptácii do predprimárneho vzdelávania, zlepšiť rodičovské kompetencie rodičov, vzťahy medzi rodičom a dieťaťom a využiť domáce prostredie na učenie, podporovať zosúladenie rodinného a pracovného života a pomáhať pri osvojovaní vedomosti o hygienických štandardoch bývania, reprodukčnom zdraví, plánovanom rodičovstve.

Nenementorka

Cieľom zavedenia pozície Nenementorka je poskytovať podporu a usmerňovanie Nene v práci s deťmi, rodičmi a rodinami a profesionálnom raste v jej gescii. Podporuje, usmerňuje, dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo...). Spolupracuje s inštitúciami v oblasti starostlivosti o rodinu (sociálna kuratela, včasná intervencia, jasle, materská škola...).

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Cieľom zavedenia pozície RPPP je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť formou podpory a prípravy na pracovný trh prostredníctvom pracovného poradenstva v jeho pôsobnosti. Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

Rozvojový pracovník pre mládež

Cieľom zavedenia pozície RPM v projekte je podporiť neformálne vzdelávania v oblasti práce s mládežou a voľnočasových aktivít. Rozvojový pracovník pre mládež mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania. Vykonáva aktivity na zmiernenie záškoláctva, voľnočasové aktivity a neformálne vzdelávanie.

Rozvojový pracovník pre bývanie

Cieľom zavedenia pozície RPB v projekte je zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom ním poskytovaných služieb, vybudovať a udržiavať spolunažívanie obyvateľov v susedstve a v rámci celej sídelnej komunity, zveľadiť a skrášľovať okolité prostredie pri obytných domoch, podpora v environmentálnej oblasti (čierne skládky, odpad, separácia, zeleň), zlepšiť platobnú disciplínu za riadne užívanie bytu a poskytovať podporu v pripojení domácnosti na verejnú kanalizáciu, verejný vodovod a plynofikáciu.

Sociálny pracovník

Cieľom zavedenia pozície sociálneho pracovníka je motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodiny pri riešení problémov a nepriaznivých životných situácií. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci marginalizovanej Rómskej komunity ako i sídelnej komunity. Poskytuje základne informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby, uskutočňuje sociálne intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému. Sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém. Poskytuje pomoc pri riešení problémových záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta. Podáva informácie o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach a sprevádza klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov.

Aktuálna teplota

1.12.2023 23:27

Aktuálna teplota:

2.2 °C

Vlhkosť:

79.4 %

Rosný bod:

-0.9 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:436
TÝŽDEŇ:1540
CELKOM:646548

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Fotogalérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31