Obec Rudňany
Obec Rudňany

Poslanci OcZ

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch podľa § 166 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 78/46/2018 zo dňa 30.07.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rudňanoch bude mať „11 poslancov“, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Mgr. Lukáš BODZIONY (KDH)
 • Ing. Marek DUĽA (KDH)
 • Milan ŠARÍK (SNS)
 • Mgr. Slavomír SIRKO (nezávislý kandidát)
 • PhDr. Eva KRAJŇÁKOVÁ, PhD. (nezávislá kandidátka)
 • Martin HOZZA (SNS)
 • Helena DUNKOVÁ (NAJ)
 • Bc. Martina CHOVANCOVÁ (SaS, OĽANO)
 • Marek HORVÁTH (SRK)
 • Rudolf HORVÁTH (NAJ)
 • Ing. Janka GAZDUROVÁ (nezávislá kandidátka)

Sľub poslanca:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
 • Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 • Funkcia poslancaje nezlučiteľná s funkciou
  • a) starostu,
  • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • d) podľa osobitného zákona.
 •  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  • a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  • c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  • e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • f) vyhlasovať miestne referendumo najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  • g) uznášať sa na nariadeniach,
  • h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,
  • i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  • j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  • k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  • l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  • m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  • p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Aktuálna teplota

27.10.2021 00:01

Aktuálna teplota:

3.7 °C

Vlhkosť:

66.9 %

Rosný bod:

-1.9 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 1
TÝŽDEŇ: 616
CELKOM: 406090

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

COVID INFO

covid

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31