Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Evidencia obyvateľstva a matrika

Referát evidencie obyvateľstva a matriky
Zodpovedá
:  Anna Stanislavová
Kontakt:  

Evidencia obyvateľstva

 • prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu a zmenu pobytov
 • prihlásenie narodených detí k trvalému pobytu
 • potvrdenie o trvalom, resp. prechodnom pobyte
 • potvrdenia k občianskemu preukazu pre 15 ročných
 • odhlásenie z trvalého pobytu na základe úmrtného listu
 • odhlásenie z trvalého pobytu do zahraničia
 • vypracovanie dožiadaní pre okresné súdy, prokuratúru, exekútorské úrady a políciu.

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

T r v a l ý  p o b y t  (§ 3)

 • 1) Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
 • 2) Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i) a k). Pri hlásení môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
 • 3) Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
  • a) občiansky preukaz, ak ho nemá, iný doklad preukazujúci jeho totožnosť a obsahujúci údaje uvedené v § 11 písm. a) až c) a u dieťaťa do 15 rokov rodný list,
  • b) doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným občanom, ktorých vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval, alebo písomný súhlas prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia vo vzťahu k občanom, ktorých vo svojom ubytovacom zariadení ubytoval.

E v i d e n c i a  p o b y t u  o b č a n o v  (§ 11)

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

 • a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • b) dátum a miesto narodenia,
 • c) rodné číslo,
 • d) národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
 • e) okres pobytu,
 • f) obec pobytu,
 • g) časť obce,
 • h) ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • i) súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • j) druh pobytu,
 • k) predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
 • l) dobu prechodného pobytu,
 • m) ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
 • n) ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.

P r e ch o d n ý   p o b y t  (§ 8)

 • (1) Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
 • (2) Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 platia aj pre hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.
 • (3) Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho totožnosť; občan trvalo žijúci v zahraničí
 • je povinný predložiť platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
 • (4) Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i), l) a n).
 • (5) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí skôr, než uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

P o b y t   o b č a n a   v  z a h r a n i č í  (§ 9)

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší ako tri mesiace,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme;

toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

 • a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • b) dátum a miesto narodenia,
 • c) rodné číslo,
 • d) národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
 • e) okres pobytu,
 • f) obec pobytu,
 • g) časť obce,
 • h) ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • i) súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • j) druh pobytu,
 • k) predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
 • l) dobu prechodného pobytu,
 • m) ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
 • n) ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.
   

Matričné hodiny

Deň

Hodina
od - do

Obedňajšia prestávka

Hodina
od - do

Pondelok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 12,30 - 14,30
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 12,30 - 15,30
Štvrtok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 12,30 - 14,30
Piatok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 -


Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady

 • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  • občiansky preukaz rodičov
  • sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke:
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove:
  • úmrtný list zosnulého manžela
  • občiansky preukaz  

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Rudňanoch sa sobáše konajú v piatok v zasadačke obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť "Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému"
 • Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  • rodný list
  • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • doklad o štátnom občianstve
  • doklad o pobyte
  • potvrdenie o osobnom stave
  • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
  • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
 • Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom

Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 • narodenie dieťaťa v cudzine
 • uzatvorenie manželstva v cudzine
 • úmrtie občana v cudzine

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE

Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady

 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list

Vystavenie druhopisu rodného / sobášneho / úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

Potrebné doklady

 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • Právoplatné súdne rozhodnutie
 • Zmena alebo oprava rodného čísla

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko. 

Potrebné doklady

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz matky a otca
 • Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

 

Aktuálna teplota

20.6.2024 01:06

Aktuálna teplota:

22.6 °C

Vlhkosť:

68.0 %

Rosný bod:

16.4 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:18
TÝŽDEŇ:988
CELKOM:710341

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Fotogalérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30