Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Stavebný úrad a životné prostredie

Referát stavebného úradu - spoločný stavebný úrad
Zodpovedá:  
 Mgr. art. Radka Novotná 
Kontakt:  

 • tel.:  053/4170144, 
 • e-mail:  stavebny.urad@rudnany.sk

  Úradné hodiny:   
 • ŠTVRTOK od 7:00 do 15:00 hod.
 • PIATOK   od 7:00 do 15:00 hod.

 

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čl.44

 • (1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
 • (2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
 • (3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

Obec

 • a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 • b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
 • c) dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l),
 • d) dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3,
 • e) vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8,
 • f) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa §48 ods. 1,
 • g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 • h)  vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 • i)   plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
 • j)   vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu.

Životné prostredie

Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia.

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad  40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou  a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m(20 m2), sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú.

Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na súkromnom pozemku je potrebné adresovať na Obecný úrad – ochrana príroda a krajiny,  s uvedením kontaktných údajov (meno, resp. názov právnickej osoby, adresa, resp. sídlo právnickej osoby, telef. číslo), údajov o pozemku na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, druh pozemku, číslo parcely), údajov o drevine (druh dreviny, počet kusov, obvod kmeňa).

Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:

 • kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny
 • list vlastníctva pozemku na ktorom drevina rastie


Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10, - € - fyzická soba, 100,- € právnická osoba, v hotovosti do pokladne obce, prípadne na účet obce.
 
Tlačivo na podanie Žiadosti o povolenie na výrub dreviny na súkromnom pozemku nájdete na tejto stránke obce v spodnej časti  -na stiahnutiealebo na Obecnom úrade.
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy), na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je priamo vlastník pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (v zastavanom území mesta nezmazateľným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu, krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne, vhodným nezameniteľným spôsobom).
Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • a)    za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • b)   pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 • c)    na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách76a) a záhradkárskych osadách,
 • d)   pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody77) na majetku,
 • e)    ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,78) 
 • f)   ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • g)    ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • h)   na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
 • i)   na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom,78a) a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
 • j)    na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný (§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a),

Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa §9 ods. 1 písm. l). Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote

 • a) určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo
 • b) výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.

Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sa dopĺňa čl. I. ods.15 § 17 o odseky 5 a 6, ktoré znejú:

5. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku.

6. Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1.      Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad .

2.      Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3.      Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4.      Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, X. časť položka 160).

5.      Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6.      Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7.      Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce (mesta) alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8.      Žiadosť o vydanie súhlasu môže podať ktorákoľvek osoba.

9.      Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesa t. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 50,93 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 35,94 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 14. 2. 2021

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 23,55 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 14. 2. 2021

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 58,36 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 14. 2. 2021

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 18,47 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 14. 2. 2021

Prehlásenie odborného dozoru

Prehlásenie odborného dozoru.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 10,5 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 14. 2. 2021

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 56,37 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 14. 2. 2021

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 22,56 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 14. 2. 2021

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 29,79 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 14. 2. 2021

Aktuálna teplota

22.5.2024 03:05

Aktuálna teplota:

13.8 °C

Vlhkosť:

77.2 %

Rosný bod:

9.8 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:60
TÝŽDEŇ:741
CELKOM:698753

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Fotogalérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2