Obec Rudňany
Obec Rudňany

Dane a miestne poplatky

Referát daní a poplatkov, pokladňa 
Zodpovedá: 
 Eva Varšová
Kontakt: 

Pokladničné hodiny

Deň

Hodina
od - do

Obedňajšia
prestávka

Hodina
od - do

Pondelok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 14,00
Utorok nestránkový deň
Streda 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 15,00
Štvrtok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 13,00 - 14,00
Piatok 08,00 - 11,30 11,30 - 12,30 -

 

Daň z nehnuteľností

 • je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a podobne platné pre obec Rudňany sú stanovené v týchto dokumentoch:

VZN č. 5/2019 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzobník cien pre príslušný kalendárny rok - ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (daň z bytov)

Daň z pozemkov

Daňovník:

 • vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností
  správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, VÚC zapísaný v katastri
 • fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridané na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav
 • nájomca, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri alebo ak má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom alebo má v nájme náhradné pozemky

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
 • záhrady
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
 • rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy
 • stavebné pozemky

Predmetom dane nie sú:

 • časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov
 • pozemky, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie a železničné dráhy.

Daň zo stavieb

Daňovník:

 • vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, VÚC
 • nájomca stavieb spravovaných Slovenským pozemkovým fondom

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane:

 • stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
 • samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 • ostatné stavby

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom.

Predmetom dane nie sú:

 • stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov
 • stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Daň z bytov

Daňovník:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, VÚC.

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky spoluvlastníckeho podielu.

Predmet dane:

 • v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory

Sadzobník cien platný od 1.1.2021

podľa Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných predpisov
Sadzobník cien platný od 1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,22 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 14. 2. 2021

VZN č. 5-2019

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RUDŇANY
VZN č. 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,71 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 14. 2. 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce RUDŇANY
Dodatok č. 1 k VZN č. 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,08 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 14. 2. 2021

Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

v zmysle Zákona NR SR c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rudňany č. 5/2019 a jeho dodatkov
Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 61,02 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 14. 2. 2021

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

v zmysle Zákona NR SR c. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rudňany č. 5/2019 a platného Sadzobníka cien-časť B bod 1/c
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 61 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 14. 2. 2021

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku

Čestné vyhlásenie k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,52 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 14. 2. 2021

Doklady potrebné k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku

Doklady potrebné k žiadosti o zníženie, alebo odpustenie poplatku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 69,61 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 14. 2. 2021

Prehlásenie - nie som držiteľom psa

Prehlásenie - nie som držiteľom psa.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 53,03 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 14. 2. 2021

Aktuálna teplota

25.9.2023 07:27

Aktuálna teplota:

14.1 °C

Vlhkosť:

97 %

Rosný bod:

13.6 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:73
TÝŽDEŇ:73
CELKOM:625079

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Fotogalérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1