Menu

Obec Rudňany
Obec Rudňany

Hlavný kontrolór

František Stanislav, Ing.

Postavenie hlavného kontrolóra:

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • a) poslanca,
 • b) starostu,
 • c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • d) iného zamestnanca obce,
 • e) podľa osobitného zákona.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

 • a) vzdaním sa funkcie,
 • b) odvolaním z funkcie,
 • c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

 • a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 • b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 • c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

Smernica č. 4/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (96.83 kB)

Správy z vykonaných kontrol

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,22 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1. polroku 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1. polroku 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,09 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,5 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1. polroku 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1. polroku 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,63 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,58 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1. polroku 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1. polroku 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,96 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,71 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 14. 2. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1.polroku 2013

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 1.polroku 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,66 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 14. 2. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rudňany za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rudňany za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,22 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 14. 2. 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rudňany za rok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Rudňany za rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,66 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 14. 2. 2021

Správa z vykonaných kontrol č. 04-2013-OcZ

Správa z vykonaných kontrol č. 04-2013-OcZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,66 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 14. 2. 2021

Správa z vykonaných kontrol č. 02-2013-OcZ

Správa z vykonaných kontrol č. 02-2013-OcZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,21 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 14. 2. 2021

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,41 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 14. 2. 2021

Plnenie rozpočtu Obce Rudňany za 1.polrok 2013

Plnenie rozpočtu Obce Rudňany za 1.polrok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,19 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 14. 2. 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudňany na obdobie 2. polroku 2022

plan kontrol 02_22 Ry navrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,59 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 7. 6. 2022

Aktuálna teplota

20.6.2024 00:06

Aktuálna teplota:

22.9 °C

Vlhkosť:

67.9 %

Rosný bod:

16.6 °C

Video o obci

Odvoz Odpadu Aplikácia

logo

Chcete byť včas informovaní o harmonograme vývozu odpadu v našej obci?

Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu Odvoz Odpadu a vyberte si našu obec.

Vysielanie z kostola 
kostol

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:17
TÝŽDEŇ:987
CELKOM:710340

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Fotogalérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30